آموزشهای  مربوط به  بخش CCU

ردیف

عنوان

1

ACS

2

CVA

3

HTN

4

LOC

5

MI

6

جابجایی بیمار 

 

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: