معرفی بخش CCU:

بخش مراقبت های ویژه قلبی در طبقه دوم بیمارستان ولایت در سالن Bو در مجاورت بخش NICUقرار دارد که دارای یک درب ورودی که به دو قسمت CCUو با یک راهرو کوچک در سمت راست درب ورودی به بخش POST CCUمنتهی می شود که یک درب دیگر در قسمت  انتهایی بخش CCUدو بخش را از یکدیگر جدا می کند بخش CCUشامل 7 تخت ویژه و یک تخت ایزوله یک تخته و بخش POST CCU4 تخت می باشد هر یک از تخت های  CCU  و  POSTمجهز به مانیتورینگ و لوله های گازهای  O2و ساکشن و فشار هوا می باشد  مانیتورها مجهز به اندازه گیری SPO2درجه حرارت و BPمیباشد که این مانیتورها به مانیتور مرکزی در ایستگاه پرستاری متصل می باشد در هر دو بخش CCUو  POST CCUوسایل احیا شامل ترالی اورژانس با طبقه های استاندارد داروهای مشخص ساکشن پورتابل و الکتروشوک می باشد 7 دستگاه ونتیلاتور در CCUو 1 عدد در  POST CCUوجود دارد در هر بخش 1 دستگاه نوار قلب مجزا نیز وجود دارد در بخش CCUیک سینک در ابتدای سالن ورودی ، یک اتاق طی شوی و 2 اتاقک کوچک جهت ترانس های برق و UPSو کامپیوتر وجود دارد .در بخش CCUیک اتاق پزشک ,انبار وسایل و تجهیزات و شوینده ها و دو سرویس بهداشتی جهت بیماران و پرسنل و در اتاق ایزوله یک اتاقک پکینگ و یک سرویس بهداشتی وجود دارد