بخش ICUبیمارستان ولایت دامغان در طبقه اول و درمجاورت بخش جراحی و اتاق عمل قرار دارد.دارای یک درب ورودی الکترونیک می باشد و تعداد 8 تخت فعال و یک اتاق ایزوله دارد که هر تخت سه شکن و الکترونیک و مجهز به مانیتورینگ قلبی تنفسی وپالس اکسی متری و فشارسنج و ونتیلا توروساکشن مرکزی و اکسیژن مرکزی میباشد .

در این بخش کلیه امکانات بخش ویژه نوزادان و اطفال نیز از قبیل انکوباتور ,اکسی هود موجود است و بنا به ضرورت نوزادان و اطفال هم بستری میشوند.

مسئول فنی بخش جناب آقای دکتر عین الله علی پور متخصص نوروسرجری و سرپرستار بخش سرکار خانم سکینه وحیدی کارشناس پرستاری  در بخش ویژه و گذراندن دوره بخش مراقبتهای ویژه می باشد.پرسنل پرستاری این بخش کارشناس پرستاری و کارشناس هوشبری هستند.

پزشکان محترمی که دراین بخش بیماران رابستری می فرمایند شامل:

3پزشک متخصص بیهوشی -5پزشک متخصص داخلی-2متخصص اطفال-3متخصص جراحی عمومی-یک متخصص مغزواعصاب-یک متخصص گوش وحلق وبینی-یک متخصص کلیه و مجاری ادراری-یک متخصص اعصاب وروان-دومتخصص ارتوپدی- 4متخصص بیماریهای زنان وزایمان -3متخصص قلب وعروق می باشد.

ساعت ملاقات بیماران هرروز ساعت 2/30-3/30دقیقه از راهروی مشاهده می باشد و 15دقیقه اخر بیماران ملاقات حضوری خواهند داشت.استفاده از تلفن همراه دربخش به علت اختلال در کار مانیتور ها ممنوع میباشد.