فایلهای فراگیران گروه آموزشی داخلی

کتابچه توجیهی فراگیران جدیدالورود===> دانلود

راهنمای مطالعه ====> دانلود

طرح درس کاراموزی داخلی===> دانلود

طرح درس کارورزی داخلی  ===> دانلود

کوریکلوم کاراموزی داخلی ===> دانلود

کوریکلوم کارورزی داخلی ===> دانلود

برنامه آموزشی گروه داخلی ====> دانلود

قوانین اجرایی بخش داخلی ====> دانلود