فایلهای مربوط به گروه آموزشی جراحی

کتابچه توجیهی فراگیران جدیدالورود===> دانلود

راهنمای مطالعه ====> دانلود

کریکولوم کاراموزی جراحی ====> دانلود

کوریکلوم کارورزی جراحی ==== > دانلود

برنامه آموزشی گروه جراحی =====> دانلود

طرح درس کاراموزی جراحی عمومی =====> دانلود

طرح درس کارورزی جراحی عمومی =====> دانلود

قوانین اجرایی بخش جراحی =====> دانلود