فایلهای مربوط به گروه آموزشی اطفال

 

کتابچه توجیهی فراگیران جدیدالورود===> دانلود

راهنمای مطالعه ====> دانلود

طرح درس کاراموزی گروه اطفال ===> دانلود

کریکلوم کاراموزی اطفال =====> دانلود

کوریکولوم کارورزی اطفال =====> دانلود

طرح درس کارورزی گروه اطفال=====> دانلود

برنامه آموزشی گروه اطفال =====> دانلود

قواین اجرایی بخش اطفال=====> دانلود