واحد منابع انسانی، مسئولیت اجرا و پیگیری کلیه دستورالعمل ها و خط مشی های مربوط به به کارکنان بیمارستان را برعهده دارد.

به طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان.

 

مروری بر شرح وظایف و مسئولیت ها:

  • بررسی پیشنهادات مربوط به انتصاب کارکنان و تطبیق آنها با مقررات و قوانین مربوطه.
  • نظارت بر امور مختلف مربوط به کارشناسان کارگزینی و همکاری در امر بررسی و تخصص کارکنان در پستهای ثابت سازمانی.
  • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.
  • شرکت در کمیته ها مختلف مانند کمیته اجرایی مربوط به کارکنان و جلسات مختلف.
  • صدور احکام کارگزینی مربوط به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در ابتدای سال و در زمان تغییر شرایط آیتم های احکام.
  • تهیه گزارشات لازم.
  • نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ،اضافه کاری و کسرکار و غیره.
  • ترمیم حقوق کارکنان و نظیر آن به اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  • تهیه پیش نویس های کارگزینی، پیش نویس احکام انتقال.
  • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.

کارگزینی