نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

وضعیت اشتغال

1

دکتر  حمید عامریان

پزشک عمومی

رسمی

2

دکتر عبدالله مقدسی

پزشک عمومی

رسمی

3

دکتر غلامحسین ملکی

پزشک عمومی

رسمی

4

دکتر منصور معمارزاده

پزشک عمومی

رسمی

5

دکتر علی حامدی

پزشک عمومی

رسمی

6

دکتر شیدا دادور

پزشک عمومی

رسمی

7

دکتر محمد رضا صابری

پزشک عمومی

قرارداد تبصره 3

8

دکتر مسعود امیر ماهانی

پزشک عمومی

قرارداد کارانه

9

دکتر علیرضا مصاحبه

پزشک عمومی

قرارداد کارانه

10

دکتر سعید رشیدان

پزشک عمومی

قرارداد کارانه

11

مجتبی قند هاری

پزشک عمومی

شاغل به تحصیل در دوره تخصص

12

معصومه مسعودیان

پزشک عمومی

شاغل به تحصیل در دوره تخصص