ردیف نام  نام خانوادگی مقطع رشته تخصصی           وضعیت         تمام وقتی یا غیر تمام وقت
 
1 دکتر محمد رضا صابری پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی ارتقاء بهره وری پزشکان اورژانس
2 دکتر  عبدالله مقدسی پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی ارتقاء بهره وری پزشکان اورژانس
3 دکتر منصور معمارزاده پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی ارتقاء بهره وری پزشکان اورژانس
4 دکتر حمید عامریان پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی غیر تمام وقت
5 دکتر غلامحسین ملکی پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی غیر تمام وقت
6 دکتر علیرضا مصاحبه پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی غیر تمام وقت
7 دکتر شیدا دادور پزشک عمومی پزشک عمومی رسمی غیر تمام وقت
8 دکتر  سعید رشیدان پزشک عمومی پزشک عمومی قرارداد کارانه غیر تمام وقت
9 دکتر الیاس فرخ لقای رودی پزشک عمومی پزشک عمومی قرارداد کارانه غیر تمام وقت