واحد رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی : نیره هراتی اصل

 سمت : مسئول رسیدگی به شکایات


بیمارستان ولایت در راستای رسیدگی به شکایات  بیماران با تکیه براصل مشتری مداری و بهره گیری از شایستگی های کارکنان، به منظور طراحی و بکارگیری فرآیندی کارا و اثربخش و تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه خدمات و فرآیندهای کاری، اهداف زیر را سر لوحه فعالیت های خویش قرار داده است :

 1. شناسایی نیازها ، انتظارات شاکیان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگی مراحل ثبت، بررسی و اعلام نتیجه شکایاتتلاش در جهت فراهم نمودن شرایط لازم به منظور دسترسی ساده ، آسان و بدون هزینه برای شاکیان در کلیه مراحل ثبت ، بررسی و اعلام نتیجه شکایات.
 2. رسیدگی موثر به شکایات درکوتاه ترین زمان ممکن.
 3. تعهد به ارائه پاسخ منطقی و مناسب به شکایات از طریق بررسی همه جانبه شکایات دریافتی و رعایت حفظ بی طرفی.
 4. خودداری از هرگونه برخورد متعصبانه با شاکیان، با هدف حل مشکل واصلاح فرایند ارائه خدمات
 5. تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاکی و موضوع شکایت در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت.
 6. تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضایت شاکیان از طریق ارزیابی وتحلیل مداوم شاخص های مرتبط با فرآیند.

اهداف واحد:

1-  اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
2-
    ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان
3-
    افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از ارائه خدمات در بیمارستان
4 -
      ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع

5-      شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات واصله
6-
    بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها
7-
      کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها ی مختلف بیمارستان
8-
      فعالیت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان 

شرح وظایف مسئول رسیدگی به شکایات :

 1. دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان بیمارستان
 2. جمع آوری ماهیانه شکایات از صندوق  های رسیدگی به شکایات بیمارستان
 3. بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع و بیماران
 4. تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی
 5. شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکایات ارباب رجوع  و بیماران
 6. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده
 7. ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
 8. ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد و دریافت نتایج انجام شده
 9. ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط