مسئول داروخانه: خانم سلمانی نژاد

مسئول فنی داروخانه : خانم دکتر شقایق سرکرده  

 

شرح فعالیتها و وظایف:

1.تدوین ؛ به روز رسانی وبازنگری فارماکوپه دارویی بیمارستان منطبق با گایدلاین های علمی به منظور جلوگیری مصرف داروهای غیر ضروری و قابل جایگزین در راستای نظام سلامت

2.اتخاذ رویکرد مناسب برای برنامه ریزی خرید دارو به صورت متمرکز باتوجه به نیاز سنجی براساس تقسیم بندی کاربردی داروها و جایگاه آن در فارماکوپه دارویی در برنامه نظام سلامت

3.تدوین فرآیندی برای تعیین ؛ تصویب وتهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستان نیستند ؛ مثلا در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز دارد.

4.نظارت برتجویز منطقی دارو واجرای آن

5.پیش بینی اقلام موردنیاز داروخانه ؛ درخواست ودریافت آن از انبار دارویی

6.نظارت بر موارد احتمال مراعات نکردن  مصرف غیر موجه لیست داروهای موجود در بیمارستان

7.نظارت بر احتمال مصرف غیر منطقی داروها به ویژه آنتی بیوتیکها و برخورد بااین موارد

8.رسیدگی به کمبودها ؛ کاستی ها و مشکلات دارو در بیمارستان و ارائه راه حل های مناسب در کمیته دارو و درمان

9.پیش بینی و نظارت برنحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی(خرید متمرکز)

10.نگه داری وچیدمان صحیح دارو ولوازم پزشکی در قفسه ها بر اساس تاریخ انقضا و سایر موارد

11.آماده کردن داروهای بیماران بستری براساس درخواست ارائه شده  و تحویل دارو

12.ارائه خدمات دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی به بیماران بستری توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب

13.تحویل داروهای مخدر از شبکه بهداشت وتحویل آن به دفتر پرستاری بر اساس برگه های مخدر دستور پزشک معالج

14.مدیریت واکنشهای ناخواسته دارویی و خطاهای داروپزشکی و گزارش دهی صحیح خطاها و عوارض جانبی

15.تدوین فهرست داروهای پرخطر ؛مشابه اسمی وظاهری ؛ حیاتی و ضروری وبه روز رسانی آن

16.ارزیابی روند مصرف دارو و شناسایی مشکلات احتمالی آن

17. شارژ ماهانه اقلام هتلینگ  بیماران (ثبت شده در مصرفی بیمار) به بخشهای درمانی

18.بازدید و بازرسی دوره ای و مداوم از ترالی اورژانسهای موجود در بیمارستان