منشور حقوقی کارکنان بیمارستان ولایت دامغان

کارمند حق دارد: فرصت ارتقا و پیشرفت جهت توسعه و بهبود مهارت های کاری و فردی خویش در سازمان را داشته باشد.

کارمند حق دارد: ابزار و امکانات و و ساز و کارهای لازم را برای پاسخگویی به ارباب رجوع داشته باشد.

کارمند حق دارد: از حقوق و مزایای مادی و معنوی خود به طور کامل مطلع باشد. 

کارمند حق دارد: متقابلا از تکریم و احترام ارباب رجوع و مدیر برخوردار باشد.

کارمند حق دارد: بازخور مناسبی از عملکرد شغلی خود در مقاطع مختلف دراختیار داشته باشد.

کارمند حق دارد: از خدمات رفاعی مناسب سازمان بهره مند باشد.

کارمند حق دارد: در پیشبرد اهداف سیستم مشارکت داده شود.

کارمند حق دارد: براساس ضوابط و مقررات به ارباب رجوع پاسخ دهد.

کارمند حق دارد: آرامش افکار داشته و درصورت بروز مشکل، پشتیبان داشته باشد.

کارمند حق دارد: از محیط آرام و مناسب برای انجام فعالیت های محوله برخوردار باشد.

کارمند حق دارد: برای شناخته شدن و بروز مهارت های خود، از مصاحبت با مدیران بهره مند باشد.

کارمند حق دارد: چنانچه در حد توانایی و قابلیت های فکری به درجه اعتماد رسیده باشد در تصمیم گیری شرکت نماید.

کارمند حق دارد: فرصتی برای هماهنگی با مدیریت در تعیین وظایف و اهداف کاری خود داشته باشد.

کارمند حق دارد: از کمک های سازمان در جهت اصلاح و توسعه فردی خود برخوردار باشد.

کارمند حق دارد: فرصت لازم برای مطرح کردن نظرات و ایده هایش داشته باشد.

کارمند حق دارد: از نتایج پیشنهادات خود، در صورت پذیرش و یا دلایل عدم پذیرش آن مطلع شود.

کارمند حق دارد: جایگاه و موقعیت شغلی اش در سیستم مشخص و به نحو مطلوب و عادلانه از شایستگی هایش تقدیر شود.