منشور حقوق بیمار

1 دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

این خدمات باید تا حد امکان محترمانه ، صادقانه ، عادلانه ، سریع و فارغ از تبعیض باشد . شرایط خاص بیمار ( ناشنوا – کودک – زبان بیگانه و ... ) در نظر گرفته شود . مبتنی بر دانش روز ، منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب و به دور از درد و رنج باشد . در شرایط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا همراه با فراهم سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر باشد .

2 اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

اطلاعات شامل : هزینه های احتمالی – بیمه های تحت پوشش – نام و مسئولیت اعضای کادر درمانی – مفاد منشور حقوق بیمار – نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضیح در خصوص درمانهای جایگزین – نحوه دسترسی به پزشک معالج – آموزشهای لازم در ارتباط با بیماری – تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده

3- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود .

 بیمار در موارد ذیل حق انتخاب دارد :

  • درخواست جهت انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان
  • انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخیصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
  • شرکت در پژوهش
  • قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غیر از موارد اورژانسی به صلاحدید پزشک
  • زمان کافی جهت تصمیم گیری در انتخاب ، در صورت عدم وجود خطر

 

4 اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود .

باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود . فقط بیمار ، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند . همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر اینکه خلاف ضرورت پزشکی باشد .

5 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

بیمار حق دارد در صورت نقض حقوق خود ، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذی صلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود در مراجع ذی صلاح آگاه و پس از رسیدگی از همان طریق مطلع گردد .

فایل ها