معرفی و شرح وظایف

معرفی واحد پرستاری آموزش سلامت

واحد پرستاری آموزش سلامت

 آموزش به بیمار و ‏خانواده یکی از نقشهای اصلی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود.‏ از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید. داشتن اطلاعات کامل از سیربیماری و درمان خود، جزو مهمترین حقوق مددجویان میباشد و این اطلاعات باید بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیماری طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد.

 آموزش به بیمار فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم‌گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏

 واحد آموزش به بیمار در بیمارستان به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجو را حین بستری و پس از ترخیص فراهم می‌نماید. این ‏مرکز یکی از زیر مجموعه‌های بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می‌نماید.‏

 

هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏

توانمندسازی بیماران جهت برنامه های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

  

اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏

‏1.‏ آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه های خود مراقبتی

‏2.‏ افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان

‏3.‏ افزایش دانش؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود

‏4.‏ ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان

‏5.‏کاهش آسیب‌های روانی و نگرانی مددجو

‏6. بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏

‏7.‏کاهش هزینه‌های بیمارستانی

  

گروه هدف در واحد آموزش بیمار : ‏

بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز

  

شرح وظایف کارشناس واحد آموزش به بیمار :‏

 ‏1. برنامه‌ریزی و اجرای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان ‏براساس داده‌های جمع آوری شده

‏2. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏

‏3. انتخاب زیرگروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین ‏افراد مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این ‏رابطه در جلسات مربوطه

‏4. آموزش زیرگروه های تیم آموزش به مددجودر رابطه با ارائه موضوعات آموزشی مورد نیاز مددجویان ، ‏نحوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط موثر با بیماران

‏5. جلب حمایت و همکاری افراد ذیصلاح جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های واحد آموزش به مددجو

‏6. برنامه‌ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت‌ها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک‌های اطلاعاتی آموزشی

‏7. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز براساس اولویت‌ها و خط مشی تعیین شده

‏8. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت مددجویان و همراهان آنها در صورت نیاز

‏9. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه‏

‏10. ترویج رویکرد آموزش به مددجو و فرهنگ‌سازی در این زمینه‏

‏11. حضور فعال و پویای نماینده واحد آموزش به مددجو در کارگروه‌های آموزش

‏12. ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده به مددجویان ‏

‏13. جمع آوری و تحلیل گزارش آمار مربوط به مددجویان آموزش دیده در طول مدت زمان از پیش تعیین ‏شده

‏14. جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به مددجو آن مرکز در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

‏15. نظارت بر فعالیت‌های آموزش به بیمار انجام شده توسط گروه‌های زیرمجموعه

‏16. طرح مشکلات در کارگروه آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و ‏تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی