معرفی واحد آموزش

بعد از شروع به کار این معاونت در سال 1396 ،امور آموزش و پژوهش مرکز تحت نظارت معاونت آموزش و پژوهش  جناب آقای دکتر فتاح ساماندهی شد . راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی، تشکیل شورای پژوهشی در مرکز ،راه اندازی دفتر توسعه مطالعات علوم پزشکی EDO، ارائه مشاوره و تسهیل اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه ها ی دانشجویی، نظارت بر فعالیتهای آموزشی اساتید و گروههای آموزش پزشکی ، بررسی و رفع مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان از اهم فعالیتهای این معاونت    می باشد .

از تاریخ 1/10/1401 دکتر مسعوده باباخانیان مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی و مسئولیتEDOمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی ولایت را برعهده گرفتند.

بیمارستان ولایت.pdf" width="100%" height="500px"/>