مسئول واحد آموزش سلامت

واحد  آموزش سلامت

مسئول واحد: فاطمه کبیریان راد (سوپروایزر آموزش سلامت)

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران )

ایمیل: F_kabirianrad@Gmail.com

تلفن: 02335225128 داخلی 2073