منابع الکترونیک

  1. -    لینک دسترسی به کتابخانه ی دیجیتال https://diglib.semums.ac.ir/
  2. -    لینک دسترسی به کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://centlib.semums.ac.ir/
  3. -    سامانه ی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان http://ris.semums.ac.ir/
  4. -    بانک نشریات علوم پزشکی کشور  https://journals.research.ac.ir/
  5. -    فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت https://sci.mui.ac.ir/blacklist-Journals
  6. -    کتابخانه ی ملی پزشکی ایران https://inlm.ir/