معرفی بخش لیبروLDR

لیبرفضایی است که زنان به منظورختم بارداری (درفازنهفته ویافعال )تاشروع زایمان درنججامراقبت می شوندفضای اتاق لیبرباکمترین تنش ومحیطی مشابه خانه می باشددربیمارستان ولایت وبخش لیبرطبق استانداردهای جهانی ازاواسط سال 95برای کنترل سیرلیبر،زایمان وپس اززایمان سیستم مدرن به جای سنتی قبلی طراحی شده است این سیستم که درآن فرایند لیبر،زایمان ودوساعت پس اززایمان دریک اتاق بایک تخت وبرای یک مادرانجام می شود تخت این اتاق قابل تبدیل به وضعیت های مناسب برای لیبروزایمان است هراتاق دارای یک سرویس بهداشتی ویک حمام می باشدمادرازدوساعت پس اززایمان تازمان ترخیص به بخش زنان منتقل می گردد باایجاداین سیستم وبا حفظ حریم خصوصی مادرواتاقهای تک تخت یکی ازبهترین شرایط برای مادرجهت زایمان فیزیولوژیک مهیاشده است .درلیبرروشهای کاهش دردغیردارویی شامل ریلکسیشن ،گرمادرمانی ،سرمادرمانی ،توپ تولدو...که هرهفته درروزهای چهارشنبه درکلاس های آمادگی جهت زایمان درکلینیک زنان بیمارستان آموزش داده می شود دراختیارمادران قرارمی گیرد.

مسئول فنی بخش لیبر:دکترقلی بیکی

مسئول بخش لیبر:فرشته اردکانی