مسئول روابط عمومی بیمارستان ولایت: خانم زهرا قادری برمی

شرح وظایف:

1 – انعکاس اخبار و رویدادهای مهم بیمارستان به روابط عمومی دانشگاه جهت طرح در رسانه های جمعی و اطلاع رسانی به مسئولان.

2 – انعکاس اخبار و رویدادهای مهم بیمارستان به واحد مربوطه جهت ثبت در سایت بیمارستان.

3 – با هماهنگی مقام مافوق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تکذیب امور به روابط عمومی دانشگاه جهت پاسخگویی به رسانه های جمعی.

4 – مشارکت و همکاری با سایر واحدها در برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی در حوزه فعالیت.

5 - تهیه عکس و فیلم و خبر از فعالیتهای انجام شده در بیمارستان.

6 – همکاری در برگزاری نمایشگاه به مناسبتهای مختلف.

7 – برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام بازدید مقامات و مسئولان از بیمارستان.

8 – فراهم کردن اطلاعات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان.

9 – برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فضا سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت.

10 – همکاری در برپایی جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ مسئولان دانشگاه، شبکه بهداشت شهرستان و بیمارستان با کارکنان و مردم.

11 – شرکت در شوراها و جلسات رسمی بیمارستان در صورت لزوم.

12 – ارتباط مستمر و همکاری با روابط عمومی دانشگاه برای انجام فعالیتها.

13 – انجام و پیگیری سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.