طبقه اول:شامل بخشهای جراحی1،جراحی2 (فعلا غیرفعال می باشد) اتاق عمل، ICU، است.

طبقه دوم:شامل بخشهای اطفال ونوزادان، زنان وزایمان،لیبر ،P.CCUوCCU  می باشد..

طبقه سوم:شامل بخشهای داخلی 1وداخلی2، آندوسکوپی ،کتابخانه ،سالن کنفرانس و سالن پذیرائی می باشد.

طبقه چهارم:شامل بخش تخصصی با24 تخت است که فعلا غیر فعال می باشد

تعداد تخت های بیمارستان ولایت دامغان

طبقه

نام بخش

ثابتیا مصوب

فعال

چهار

بخش تخصصی

24

-

سه

داخلي1

22

22

سه

داخلی2

22

22

دو

اطفال و نوزادان

22

22

دو

زنان

22

22

دو

CCU/ post ccu

12

12

دو

لیبر

10

-

یک

جراحی1

22

22

یک

جراحی2

22

22

یک

ICU

8

8

یک

اتاق عمل

5

-

همکف

اورژانس

25

-

زیر زمین

دیالیز

10

-

 

* 11 تخت  در قسمت تحت نظر و 14 تخت در قسمت سرپایی اورژانس

*اتاق عمل دارای 5 تخت عمل و 13 تخت ریکاوری می باشد.