معرفی  بخش دیالیز بیمارستان ولایت دامغان

نام بخش:همودیالیز

تخصص بخش:همودیالیز

نام وتخصص مسئول فنی بخش:آقای دکترمحمدحسین مسگرپور(متخصص داخلی)

نام سرپرستاربخش:خانم اعظم حاجی پروانه(کارشناس پرستاری)

تلفن داخلی بخش:2411

تلفن اتاق مسئول بخش:2400

 

نام پزشکان بخش:آقای دکترابوالفضل فتاح،آقای دکترسیدحسن ترابی،آقای دکترمسگرپور،آقای دکترهاشمی،خانم دکترهاتفی

تعدادتخت:10تخت برای بیماران عادی و1تخت مخصوص بیماران آنتی ژن مثبت و1تخت مخصوص بیماران کرونا

تعداداتاقهای بیماران:یک سالن اصلی شامل 10تخت ویک اتاق مخصوص بیماران آنتی ژن مثبت ویک اتاق مخصوص بیماران کرونا

سایراتاقهاوفضاهای جانبی:یک اتاق غذاخوری مخصوص بیماران وهمراهان،سالن انتظار،یک اتاق مخصوص پرسنل،اتاق مخصوص وسایل تمیز ،اتاق معاینه،تی شوی

دوسرویس بهداشتی فرنگی وشرقی مخصوص بیماران وهمراهان،یک سرویس بهداشتی مخصوص پرسنل

محل قرارگیری بخش دربیمارستان:بخش دیالیز درزیرزمین بیمارستان وروبروی درمانگاه وجنب بخش فیزیوتراپی میباشد

امکانات وتجهیزات بخش:14دستگاه همودیالیز

اکسیژن وساکشن سانترال مخصوص هرتخت

دوعددکپسول اکسیژن

ترالی اورژانس

1عددساکشن پرتابل

مانیتورقلبی دارای قابلیت اندازه گیری فشارخون وپالس اکسیمتری 2دستگاه

دستگاه پالس اکسیمتر

الکتروشوک

دستگاه الکتروکاردیوگرام

یخچال دارو وغذا مخصوص بیماران بصورت مجزا

یخچال مخصوص پرسنل

اسپیلت:3

چهار دستگاه تلویزیون جهت بیماران وهمراهان

ویزیت بیماران:ویزیت هرروز صبح توسط متخصص داخلی بابرنامه قبلی انجام میشود