شماره تلفن واحدهای تشخیصی و درمانی و پشتیبانی بیمارستان ولایت دامغان

ردیف

نام بخش

شماره داخلی

تلفن مستقیم

ردیف

نام بخش

شماره داخلی

تلفن مستقیم

1

اتاق عمل

2151-2154-

34

سوپر وایزر

(33) 2086-2082

 

2

آزمایشگاه

2071-2088

-

35

سوپروایزر (فاکس )

 

5222133

3

اکو

2406

 

36

فاکس ریاست

 

5225129

4

اتو کلاو

2011

 

37

فیزیو تراپی

2250

 

5

آشپزخانه

2008

 

38

کودکان

2280-2279

 

6

آمارو مدارک پزشکی

2105-2126

 

39

کارشناس بهداشت و محیط

2018

 

7

اورژانس

2043-2052

 

40

کتابخانه

2292-2252

 

8

اورژانس(مسئول)

2053

 

41

کارپردازی

2094

 

9

اورژانس ( تحت نظر )

2056

 

42

مددکاری

2093

 

10

اورژانس ( پذیرش)

2051-2041

 

43

مسئول خدمات

2120

 

11

اورژانس( پزشک)

2055

 

44

مسئول نگهبانی

2106

 

12

آندوسکوپی

2330

 

45

مامور بیمه (دیانی )

2113

 

13

آژانس

2047

 

46

مامور بیمه ( صدرالهی )

2122

 

14

امور اداری ( سالو)

2021

 

47

مدارک پزشکی ( امیر فخریان)

2117

 

15

بوفه

2112

 

48

مدارک پزشکی (حجتی نیا)

2106-2105

 

16

پذیرش درمانگاه

2059

 

49

مترون ( نرگسی)

2024

 

17

تاسیسات

2005

 

50

مدیریت

2020-2017

 

18

تلفنخانه (مرکز)

1

5225120

51

منشی (ریاست)

2010

 

 

پاتولوژی

2074

 

52

مسئول درمانگا](نوری)

2414

 

19

جراحی

2178

 

53

نگهبانی (اصلی)

2134

 

20

حراست

2019

 

54

نگهبانی (شرقی)

2133

 

21

انبار

2009

 

55

ICU

2137-2147

 

22

حسابداری( اصغر زادگان)

2099

 

56

CCU

2222

 

20

حسابداری ( میر صالحی )

2101

 

57

PCCU

2223

 

21

حسابداری(طاهری)

2127-2097

 

58

NICU

 

 

22

حسابداری(طاری بخش)

2098

 

59

 

 

 

23

حسابداری ( چوپانیان)

2100

 

60

امور مالی

 

5244697

24

حسابداری ( ناچاری )

2121

 

61

اموا ل( الیاسیان)

 

5242031

25

درمانگاه( تخصصی)

2407

 

62

حراست

 

5242599

26

درمانگاه زنان

2079

 

63

تدارکات (لطفی)

 

5242290

27

دیالیز

2411-2400

 

64

کارگزینی

 

5242459

 

ریکاوری

(79) 2178

 

65

واحد فنی (مهندس نجد)

 

5244698

28

ریاست

2023

5225119

66

مرکز کامپیوتر(مهندس منصوری)

 

5242031

29

رختشویخانه

2012

 

67

نگهبانی

 

5235114

30

رادیولوژی

2029

 

68

نظارت بر درمان

 

5242091

31

زنان و زایمان

2271-2262

 

69

 

 

 

32

زنان زایمان ( لیبر )

2235-2227

 

70

 

 

 

33

سیلندر

2257-2256

 

71

 

 

 

 
 

لیست شماره تلفن اتاق های بیماران بیمارستان ولایت

بخش زایمان

بخش زنان

بخش اطفال

بخش داخلی(2)

بخش داخلی(1)

بخش جراحی

2226-2228

اتاق 1

2254-2270

اتاق 1

2275-2270

اتاق 1

2313- 2324

اتاق 1

2338

اتاق 1

2175-2187

اتاق 1

2231-2232

اتاق 2

2265

اتاق 2

2278

اتاق 2

2314

اتاق 2

2348

اتاق 2

2190-2169

اتاق 2

2224-2225

اتاق 3

2243

اتاق 3

2274

اتاق 3

2320

اتاق 3

2336

اتاق 3

2177

اتاق 3

 

 

2248-2249

اتاق 4

2291-2282

اتاق 4

2308 -2310

اتاق 4

2359 -2356

اتاق 4

2180

اتاق 4

 

 

2247-2244

اتاق 5

2288

اتاق 5

2303 -2305

اتاق 5

2349 -2334

اتاق 5

2191-2172

اتاق 5

 

 

2267

اتاق 6

2290

اتاق 6

2331

اتاق 6

2339

اتاق6ایزوله

2185

اتاق 6

 

 

2259

اتاق 7

2286

ایزوله

2332

اتاق 7

2337

اتاق 7

2186

اتاق 7

 

 

2264

اتاق 8

2276

نوزادان

2318

اتاق 8

2340

اتاق 8

2168

اتاق 8

 

 

2268

اتاق 9

2284

نوزادان

زایشگاه

2329

اتاق 9

2360

اتاق 9ایزوله

2176

اتاق 9

 

 

2260

ایزوله

 

 

2321

ایزوله

2355

اتاق10

2167

ایزوله