محتوای آموزشی مربوط به بیماران ترخیص شده از بخش CCU(کارت ترخیص)

ردیف

عنوان

 1

کارت ترخیص ACS 

2

کارت ترخیص CVA

3

کارت ترخیص DVT

4

کارت ترخیص HTN

5

کارت ترخیص MI

6

کارت ترخیص آمبولی ریه

7

کارت ترخیص آنژیوگرافی

8

کارت ترخیص نارسایی کلیه

 

جهت دسترسی به مطالب آموزشی این صفحه این بارکد را اسکن نمایید: