معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت محیط بیمارستان ولایت دامغان

 1. شناخت ،دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان
 2. مطالعه ،تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان
 3. انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
 4. اجراء و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه ها، شرائط، استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف و تائید کارشناس قراردادهای مرتبط
 5. تشکیل و شرکت در همایش ها ، کارگاهها ، جلسات و کمیته های علمی ، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستان و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف
 6. انجام بازدید و نظارت بهداشتی مستمر روزانه برابر مقرارت و بر حسب ضرورت از کلیه قسمتهای بیمارستان .
 7.  نظارت و کنترل بر امر تفکیک ، جمع آوری ، حمل و دفع موائد زائد جامد
 8. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده ها و سر و صدا در  داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای ذی ربط
 9. نظارت و پیگیری برنامه های مستمر و شستشوی قسمت های مختلف بیمارستان و گندزدایی بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
 10. نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم فاضلاب
 11. نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش ، سرمایش ، تهویه و اطفاء حریق  بیمارستان
 12. پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذی ربط
 13. برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان
 14. نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن شرائط بهداشتی و زیست محیطی
 15. نظارت بر امور کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی  افراد در قسمتهای آشپزخانه ، آبدارخانه ، رختشویخانه ، و ... )
 16. نظارت بر امور  بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به شرائط و مقررات
 17. تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی با مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص
 18. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان برای کارکنان ، بیماران ، مراجعین و کارآموزان
 19. نظارت و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده ی اطراف بیمارستان با هماهنگی مراکز بهداشت منطقه
 20. جمع آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان
 21. مستندسازی فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط