برنامه هفتگی متخصصین محترم کلینیک تخصصی بیمارستان ولایت دامغان

              شنبه1402/05/14 الی پنج شنبه1402/05/19

                  نوبتهای کلیه پزشکان از طریق تلفن گویا 3103 هرروز از ساعت 12 انجام میشود

 

 

 

متخصص

اطفال

ارتوپدی

انکولوژی

داخلی

چشم

عفونی

پوست

شنبه

05/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شنبه

05/15

 

صدقی

 

 

 

 

قربانی

 

 

 

 

 

 

 

2شنبه

05/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3شنبه

05/17

یوسفی

 

 

ترابی

 

 

قربانی

 

 

 

 

 

 

 

4شنبه

05/18

 

 

 

مسگرپور

کاظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5شنبه

05/19

 

 

 مسعودیان