شنبه 4/11/99 الی پنج شنبه9/11/99

نوبتهای کلیه پزشکان از طریق تلفن گویا 3103 هرروز از ساعت 12 انجام میشود

مخصص

اطفال

ارتوپدی

ارولوژی

پوست

ENT

داخلی

عفونی

چشم

اعصاب و روان

زنان

قلب

 

شنبه   4/11

 

 

 

فاضل زاده

 

 

 

 

 

داداشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شنبه

5/11

یوسفی

صدقی

 

فاضل زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2شنبه

6/11

 

جمالی

 

 

عدالت نور

 

 

کاظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3شنبه

7/11

یوسفی

 

 

 

 

ترابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4شنبه

8/11

 

 

 

 

 

مسگرپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5شنبه

9/11

 

 

 

 

 

 

خالدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها