شنبه 26/7/99 الی پنج شنبه1/8/99

       نوبتهای کلیه پزشکان از طریق تلفن گویا 3103 هرروز از ساعت 12 انجام میشود

مخصص

اطفال

ارتوپدی

ارولوژی

پوست

ENT

داخلی

عفونی

چشم

روانپزشکی

زنان

شنبه

26/7

ت

ع

ط

ی

ل

ت

ع

ط

ی

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شنبه

27/7

 

 

رضایی طلب

 

 

طاهریان

 

 

 

نقیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2شنبه

28/7

 

جمالی

 

 

عدالت نور

فتاح

 

 

 

نقیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3شنبه

29/7

 

صدقی

 

 

 

ترابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4شنبه

30/7

پارسا

 

 

 

 

مسگرپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5شنبه

1/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها