اهداف

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی در کلیه زمینه ها ارائه خدمت نماید.

برنامه توانمند سازی پژوهشی

رسالت اصلی مراکز توسعه تحقیقات بالینی تسهیل روند پژوهش در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه هاست . یکی از راهکارهای تسهیل این روند، مجهز کردن پژوهشگران و افراد علاقه مند به پژوهش، به ابزارهای لازم برای انجام پژوهش است . مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت با توجه به رسالت و چشم انداز درازمدت خود برنامه توانمندسازی پژوهشی نیروی انسانی شاغل در بیمارستان را در دستور کار خود قرار داده است . بر اساس نیاز سنجی های انجام شده و بررسی وضعیت کنونی، نیروی انسانی در ۴ گروه هدف با نیازمندی های مشترک طبقه بندی شدند : پرستاران ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان .

برنامه تفضیلی هریک از گروه های هدف با توجه به ارزشیابی های دوره ای و به فراخور نیازهای فراگیران به روزرسانی خواهد شد .