شرح وظایف پرسنل انتظامات و نگهبانی بیمارستان ولایت

- ارشد شیفت مسئول شیفت نگهبانی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل بوده و محل استقرار ایشان درب اورژانس می باشد.

- انجام امور محوله از طرف سوپروایزر در بخش انتظامات و حفاظت فیزیکی در شیفتهای عصر و شب.

- تهیه گزارش در پایان شیفت به صورت بسیار دقیق  و مواردی که نیاز به گزارش داشته و اطلاع رسانی موارد که اتفاق می افتد به مسئولین مربوطه.

- صادر نمودن کارت همراه برای بیمارانی که نیاز به همراه دارند با هماهنگی سوپروایزر بیمارستان و مسئول شیفت هر بخش.

- سرکشی از تمام قسمتهای بیمارستان (بخشهای درمانی،تاسیساتی ، اداری و محیط پیرامونی)و تهیه گزارش.(در صورت برخورد با موارد مشکوک حتما به مسئول مربوطه اطلاع داده شود).

  - کنترل ورود و خروج  کلیه پرسنل و ثبت کلیه تردد ها در فرم های مربوطه

- سرکشی از سایتهای نگهبانی و نگهبانان در طول شیفت.

- پیگیری نواقص نگهبانی  و گزارش به مسئول مربوطه

- تهیه لیست و راند بخشها و ارسال آمار بیماران کوید 19 به مسئولین مربوطه

- اطلاع رسانی مواردی از جمله نزاعی،مسمومیت،درگیری و آمار در کلیه شیفتها  به مسئولین مربوطه

- پیگیری درگیری های به وجود آمده در بیمارستان از ابتدا تا پایان و تهیه گزارش و صورتجلسه به مسئولین مربوطه

- جلوگیری از خروج بیماران با لباس بیمارستانی و بدون تسویه حساب

- نگهبان باید در بدو ورود به همراهان و بیماران در خصوص اشیاء قیمتی توضیح دهد، مسئولیت حفاظت اموال شخصی به عهده بیمار و همراه وی میباشد

- ورود فیلم برداران و عکاسان جهت فیلم یا خبر فقط با هماهنگی مسئولین امکان پذیر میباشد

 - نگهبان باید یک ربع قبل از شروع شیفت در محل کار خود حاضر شوند

- استفاده از تلفن همراه در حین انجام وظیفه ممنوع میباشد

- نگهبان نباید محل کار خود را ترک نماید .مگر در مواقع اضطراری با هماهنگی مسئول مربوطه