این واحد در ساختمان جنب بیمارستان تحت عنوان ساختمان اداری مالی واقع شده است و پرسنل و شرح وظایف آنها به شرح ذیل میباشد

 

آقای ابوالفضل آغوشانی

سمت: ریاست امور مالی بیمارستان ولایت

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

چکیده شرح وظایف:

کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از ذیحسابی واداره کل امور مالی وسازمان.
 جمع آوری، نگهداری، مطالعه واجرا دقیق قوانین وبخشنامه ها  و دستورالعمل های مالی.
 راهنمائی و کنترل افراد تحت نظارت وتقسیم کار بین آنها.
پرداخت مخارج واحد در حدود اعتبارات مصوب بودجه  ابلاغی در برنامه ومواد.
انجام هر پرداخت با رعایت قانون محاسبات عمومی،آئین نامه  معاملات دولتی ودستورالعملها وبخشنامه های مربوط به امضاء اسناد آن.
مراقبت در وصول درآمد ها برابر مقررات قانونی ودستورالعملهای سازمان وانتقال درآمد های وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه در خزانه.
 مراقبت در تسویه حساب بدهکاران(تنخواه گردانها،بدهکاران اشخاص وپیش پرداختها و غیره)واریز بموقع کسورات قانونی به حسابهای مربوطه.

 تهیه صورت‌های مالی واحد از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها براساس آئین‌نامه، مقررات حاکم بر   تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی

اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی واحد طبق مقررات حاکم بر واحدهای مستقل ، مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و دیگر قوانین مرتبط

اطلاع و کنترل تفویض اختیارات مسئولین واحد جهت امضاءهای مجاز اجرای نظام نوین مالی براساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت متبوع

و سایر امور محوله از طرف ریاست بیمارستان و رییس امور مالی ستاد دانشگاه

 

  آقای محسن آسیایی

سمت: کارشناس اعتبارات بیمارستان ولایت

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده شرح وظایف:

اجرای کامل حسابداری تعهدی و صدور اسناد مالی در نظام نوین مالی

شناسایی حسابهای پرداختنی در برنامه نظام نوین مالی

صدور چک و پیگیری وصول آن

تهیه صورت مغایرت بانکی

انجام کلیه امور محوله توسط ریاست مالی بیمارستان

آقای علی کاکو

سمت: کارشناس حسابداری

تحصیلات: حسابداری در مقطع کارشناسی

چکیده شرح وظایف:

شناسایی کلیه حسابهای پرداختنی پرسنلی از قبیل حقوق و اضافه کار و... در سیستم نظان نوین مالی

همکاری با واحد اعتبارات

همکاری با واحد دریافت و پرداخت و حقوق

 

 

 

آقای ابراهیم سفیدیان

سمت: مسئول رسیدگی به اسناد مالی

تحصیلات: حسابداری در مقطع کارشناسی

چکیده شرح وظایف:

رسیدگی منظم به اسناد هزینه تنظیمی کارپردازی دارویی و تجهیزات و تطبیق با قوانین و مقررات مالی و معاملاتی

پیگیری و برطرف کردن نواقص اسناد مالی

تهیه و تنظیم اسناد قرارداد ماهیانه

انجام کلیه امور محوله توسط ریاست مالی بیمارستان

 

آقای علیرضا فتحیان

سمت: نامه رسان و رابط امور مالی و بانکها

تحصیلات: دیپلم

چکیده شرح وظایف:

وصول چکهای مالی مربوط به اسناد پرسنلی و قراردادها

وصول اسناد مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل

نامه ای اداری مربوط به مالی

پیگیری بیمه ها و مالیاتها

بایگانی اسناد مالی

انجام کلیه امور محوله توسط ریاست مالی بیمارستان

 

خانم مریم خرم منش

سمت: مسئول دریافت و پرداخت و حقوق پرسنلی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده شرح وظایف:

تهیه و تنظیم سند حقوق پرسنلی به طور ماهانه

تهیه و تنظیم اسناد پرسنلی شامل کارانه ، مهد کودک، لباس ، مسکن و...

ارائه لیست بیمه  پرسنل  به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی

ارسال اظهارنامه خدمات درمانی و گرفتن مفاصا حساب پرسنل رسمی

کسر کسور قانونی و انجام امور مربوط به سازمان بازنشستگی

انجام کلیه امور محوله توسط ریاست مالی بیمارستان

 

 

خانم منیره مطهری نژاد

سمت: مسئول اموال بیمارستان ولایت

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

چکیده شرح وظایف:

مسئولیت حفظ وحراست و تحویل وتنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است وهمچنین کالاهای تحت ابوابجمعی خود بر اساس مقررات وآیین نامه اموال دولتی

اختصاص یک شماره برای هریک از اموال منقول غیر مصرفی تحت ابوابجمعی با یاعایت طبقه بندی مربوط درج شماره برچسب وثبت آن در دفاتر صورتحساب مربوط

ثبت مشخصات کامل اموال غیر مصرفی رسیده و فرستاده واحد ابوابجمعی به ترتیب شماره تخصیصی وبر چسب نوع وطبقه اموال در دفاتر مربوط

تنظیم پروانه خروج دارای شماره ترتیب وحاوی مشخصات کامل جهت خروج اموالی که با رعایت مقررات و مجوز صادر شده از طرف مقامات بطور موقت یا دائم از واحد اداری ذیربط خارج می شوند

تنظیم صورت اموال منقول وغیر مصرفی موجود در هر اتاق یا محل با ذکر مشخصات کامل با امضاء خود ویک نفر دیگر از کارکنان ذیربط که از طرف رییس اداره مربوطه معرفی شده است ونگهداری یک نسخه از صورت اموال نزد خود یک نسخه به کارمند مذکور والصاق نسخه سوم در اتاق یا محل مربوط

انجام کلیه امور محوله توسط ریاست مالی بیمارستان

 

 

خانم زهرا خلیلی نژاد

سمت: مسئول حسابداری درآمد و ترخیص بیمارستان

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

چکیده شرح وظایف:

پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

تعیین و آموزش منشی بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

تهیه گزارش تخفیفات

برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد منشی بخشها

جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است .

دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

برگزاری جلسات آموزش با منشی ها و مددکاری و نمایندگان مقیم بیمه