مسئول امور اداری بیمارستان ولایت شهرستان دامغان و شرح وظایف

مسئول امور اداری بیمارستان ولایت: مرتضی سالو

شرح وظایف:

1 – کسب و اجرای خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه.

2 – مطالعه و آگاهی از قوانین و مقررات،آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.

3 – سازماندهی،برنامه ریزی و تقسیم کار بین پرسنل زیر مجموعه.

4 – بررسی روش های کار و ساده کردن مراحل انجام کارها از طریق حذف مراحل زاید.

5 – تعیین خط مشی فعالیت های واحد های درون سازمانی بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب.

6 – اتخاذ تدابیر لازم جهت بالا بردن راندمان فعالیت پرسنل زیر مجوعه.

7 – کنترل و نظارت بر حسن اجرای امور مربوطه به کارگزینی،صدور احکام اعم از افزایش سنواتی، ارتقاءگروه، مرخصیها(استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق) ماموریت ها و تهیه و تنظیم خلاطه اطلاعات پرسنل بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی.

8 – رسیدگی به پیشنهادت و تقاضاهای واصله مربوط به تغییر عنواین، انتقال و غیره و پیشنهادات لازم به مقام مافوق.

9 – نظارت و کنترل بر حسن اجرای امور دفتری ، بایگانی و ماشین نویسی واحد مربوطه بر اساس مقررات.

10 – صدور دستورات و تصمیمات لازم به متصدیان مربوطه با هماهنگی مقام مافوق.

11 – ارزشیابی سالیانه پرسنل زیر مجموعه بر اساس چارت تشکیلاتی برابر مقررات و دستورالعمل های ارسالی.

12 – تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی بر اساس چارت تشکیلانی و توجیه پرسنل نسبت به انجام آن.

13 – عضویت فعال در کمیته ها و شرکت در جلسات بیمارستانی مربوطه طبق نظر مقام مافوق.

14 – حفظ و حراست از اموال بیت المال اعم از مصرفی و غیر مصرفی.

15 – ارائه گزارشات لازم طبق دستور مقام مافوق.

16 – انجام سایر امور محوله مربوطه تحت نظر مقام مافوق.