عنوان  : ابلاغ اعضا اصلی کمیته آموزش به بیمار ،کارگروه ارتقا سلامت بیمارستان ولایت با شرح وظایف اعضا

جناب آقای دکتر سید حسن تقوی

رییس کمیته آموزش به بیمار

خانم مرضیه حسین سعیدی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم فاطمه کبیریان راد

دبیر کمیته آموزش به بیمار

آقای امید گرمابی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

آقای مهندس ابوالفضل عمویی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

آقای مهندس خورسی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم مهندس مریم موذنی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم محبوبه مجیدزاده

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

آقای امید گرمابی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم معصومه محسنی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم اعظم حاج پروانه

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم سکینه وحیدی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

آقای محمدرضا میرصابری

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

آقای جهانیان

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم رضوانه میرزایی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم اآرزو ایمانی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم فاطمه دربانی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم فرشته اردکانی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم معصومه طاهرانپور

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم زهرا طاهر نژاد

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

خانم منیره مرعشی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

 

خانم فرشته رمضانقربانی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

شیوا شاه زیدی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

مژگان کشاورزیان

عضواصلی کمیته آموزش به بیمار

دکتر الهام نجمی

عضواصلی کمیته آموزش به بیماراورژانس

دکتر محمد حسین مسگرپور

عضواصلی کمیته آموزش به بیماردیالیز

دکتر مجتبی جمالی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارجراحی

دکتر عین الله علیپور

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارicu1

دکتر حسام صدقی

عضواصلی کمیته آموزش به بیماراتاق عمل

دکتر علی خردمند ساروکلایی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارccu

دکتر مانا فرحی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارزنان

دکتر زهرا قلی بیکی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارلیبر

دکتر قاسم یوسفی

عضواصلی کمیته آموزش به بیماراطفال

دکتر محمد عباسی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارicu3

دکتر سید حسن ترابی

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارداخلی1

دکتر ابوالفضل فتاح

عضواصلی کمیته آموزش به بیمارداخلی2

شرح وظایف کمیته:

1-برنامه ریزی و ارجاع  نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان بر اساس داده های جمع آوری شده

2-طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو

3-انتخاب زیر گروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین افرا د مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این رابطه در جلسات مربوطه

4-برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت های و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک اطلاعاتی آموزشی

5-پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت ها و خط مشی تعیین شده

6-نظارت یر تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی آموزشی  به صورت ماهانه

7-ترویج رویکرد آموزش به مددجو و فرهنگ سازی در این زمینه

8-ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده به مددجویان