عنوان  : اسامی رابطین آموزش بخشها (عضو کارگروه آموزش به بیمار درون بخشی)

شرح وظایف رابط آموزش به بیمار

ابلاغ رابطین آموزش به بیمار

 

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی دیالیز

فاطمه منسوبی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی داخلی1

نسیبه گلبادی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی داخلی2

مرضیه امینی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی Icu1

آیدا چوپانی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی ccu

معصومه اصغرزاده

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی Icu3

فاطمه واحدی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی زنان

فاطمه دربانی

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی لیبز

معصومه بناییان

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی جراحی

لیلا طاهرانپور

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی تخصصی

فعلا مشخص نیست

رابط آموزش به بیمار وعضو کارگروه آموزش به بیماردرون بخشی اطفال

رابعه بیناییان

 

شرح وظایف رابط آموزش  به بیمار:
شرح وظایف رابط آموزش به بیمار بخش به شرح زیر می باشد:
1- تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی ، کارکنان جدیدالورود و کارورزان)بخش مربوطه و الویت بندی آنها .

2-مشارکت فعال در امر آموزش به مددجو و خانواده و پرسنل .

3-همکاری و تشویق پرسنل در خصوص برقراری ارتباط موثر با مددجو ، خانواده و آموزش به آنها .
4-همکاری و تشویق پرسنل پیرامون تهیه و تنظیم جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت بیماران و پرسنل .
5-پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی .
6-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی و گزارش مکتوب کلیه فعالیت های آموزشی بخش مربوطه در هر ماه .
7-شرکت فعال در سمینارها و کنگره هاجهت ارائه روش های اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی.
8-تهیه و تنظیم لیست کنفرانس های آموزشی ماهانه بخش (تاپایان سال جاری) ونظارت بر برگزاری آنها به صورت فعال .
8-کنفرانس لیست تنظیم و تهیهبخش ماهانه آموزشی های) جاری سال پایان تا (بر نظارت وبرگزاری
9-شناسائی نقاظ ضعف علمی و عملکردی پرسنل و همچنین کشف استعدادهای آموزشی پرسنل جهت رشد و شکوفائی.