رییس واحد:

سرکار خانم دکتر مسعوده باباخانیان

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان ولایت

رییس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولایت

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 آدرس ایمیل:  babakhanian.m@gmail.com - تلفن تماس 02335225125 داخلی 2109

 

کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

اقلیما جلالی

مدرک: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 

اعضاء شورای پژوهشی

سرکار خانم دکتر باباخانیان: معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان ولایت دامغان

جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی: عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

جناب اقای دکتر ابوالفضل فتاح: عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

جناب آقای دکتر آیت رحمانی: عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

جناب آقای حسین حبیبیان: مسئول محترم آمار مرکز بهداشت دامغان

جناب آقای دکتر محمد عزتی: عضو محترم هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر خلیل الله معینیان: عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر طالب عسگری پور: عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دامغان

جناب آقای دکتر مهدی داداش پور: عضو محترم هیئت علمی زیست فن آوری