معرفی بخش اطفال

نظری بر بخش اطفال

بخش اطفال بیمارستان ولایت شهرستان دامغان در طبقه دوم واقع دربلوک جنوبی این بیمارستان قرار دارد .

این بخش ترکیبی از بخش اطفال با 19 تخت که شامل چهار اتاق4 تخته وسه اتاق1  تخته  و بخش نوزاذان که شامل دو اتاق نوزادان پذیرش شده از زایشگاه با4 تخت و نوزادان پذیرش شده از منزل با8 تخت میباشد.

در این بخش به جهت کنترل بهترو کاهش ریسک انتقال بیماریها بین کودکان بستری اتاقهای بیماران بر اساس تشخیص بیماریها به صورت اتاق 1 و2 با هشت تخت مخصوص بیماران تنفسی وتب و تشنج و اتاقهای 3و4 با هشت تخت مخصوص بیماران گوارشی واغلب گاستروآنتریت میباشد و اتاقهای یک تخته به بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون داشته یا شرایط خاص درمانی از نظر پزشک معالج دارند اختصاص میابد.این بخش دارای اتاق بازی با وسایل بازی و سرگرمی وآموزشی جهت بیماران بستری واتاق معاینه جهت انجام اقدامات خاص، اتاق تهیه دارو، اتاق پزشک وسرپرستار ،اتاق استراحت پرسنل،اتاق استراحت واقامت مادران نوزاد و انباربخش میباشد.

تجهیزات بخش:

در این بخش دستگاههای فتوتراپی سینگل و اینتنزیو- نبولایزر اولتراسونیک-تخت احیاء نوزاد- انکوباتور و کات نوزاد-شیردوش-ویلچر اطفال-پمپ تزریق دارو به همراه سایر لوازم وامکانات عمومی و تجهیزات گازهای طبی و زنگ احضار پرستار بر بالین هر بیمار میباشد.

شرایط بستری بیمار:

بیماران از دو طریق پذیرش سرپایی (درمانگاه اطفال و مطب و کلینیک) وپذیرش از اورژانس میباشد.

معرفی کارکنان بخش:

ریاست بخش :

 آقای دکتر یوسفی متخصص بیماریهای کودکان

سرپرستار بخش:

خانم ایمانی کارشناس ارشد پرستاری کودکان

پزشکان بخش :

 آقای دکتر محمدی متخصص  بیماریهای کودکان

آقای دکتر یوسفی متخصص  بیماریهای کودکان