معرفی آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان ولایت دامغان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان ولایت دامغان با 19 نیروی فعال شامل 2 نفر متخصص پاتوبیولوژی و مسئول فنی و 9 نیروی کارشناس و 5 نیروی کاردان و 2 منشی و 1 خدمه ، با تعرفه دولتی و طرف قرارداد با کلیه بیمه ها بصورت 24 ساعته در سه شیفت صبح ، عصر و شب در بخشهای ذیل به شهروندان ارائه خدمت می نماید .

1ـ بخش پاتولوژی و سیتولوژی                   2ـ بخش هماتولوژی و انعقاد

3ـ بخش بانک خون                                 4ـ بخش میکروبشناسی

5ـ بخش انگل شناسی                              6ـ بخش سرولوژی

7ـ بیوشیمی خون و ادرار                           8ـ بخش هورمون

پذیرش بیماران :

پذیرش بیماران اورژانس و بستری بصورت 24 ساعته انجام می پذیرد .

مسئول فنی و مسئول بخش :

مسئول فنی: خانم دکتر زهرا زهاوی 

 مسئول آزمایشگاه:  آقای نقی نوروزی