بخشICUبيمارستان ولايت دامغان درطبقه اول ودرمجاورت بخش جراحي واتاق عمل قرار دارد.داراي يك درب ورودي الكترونيك مي باشدوتعداد8تخت فعال ويك اتاق ايزوله دارد كه هرتخت سه شكن والكترونيك ومجهز به مانيتورينگ قلبي تنفسي وپالس اكسي متري وفشارسنج وونتيلا توروساكشن مركزي واكسيژن مركزي ميباشد .

در اين بخش كليه امكانات بخش ويژه نوزادان واطفال نيزاز قبيل ونتيلا تور نوزاد وانكوباتور وفتوتراپ و2دستگاه NCPAP,اكسي هود موجوداست وبنا به ضرورت نوزادان واطفال هم بستري ميشوند.

مسئول فني بخش جناب آقاي دكتر عباسي متخصص بيهوشي وسرپرستار بخش سركار خانم معصومه طاهرانپور كارشناس پرستاري با17 سال سابقه كار در بخش ويژه وگذراندن دوره بخش مراقبتهاي ويژه مي باشد.پرسنل پرستاري اين بخش كارشناس پرستاري وكارشناس هوشبري هستند.

پزشكان محترمي كه دراين بخش بيماران رابستري مي فرمايند شامل:

3پزشك متخصص بيهوشي -5پزشك متخصص داخلي-2متخصص اطفال-3متخصص جراحي عمومي-يك متخصص مغزواعصاب-یک متخصص گوش وحلق وبيني-يك متخصص كليه ومجاري ادراري-یک متخصص اعصاب وروان-دومتخصص ارتوپدي- 4متخصص بيماريهاي زنان وزايمان -3متخصص قلب وعروق مي باشد.

ساعت ملاقات بيماران هرروز ساعت 2/30-3/30دقيقه ازراهروي مشاهده مي باشد و15دقيقه اخر بيماران ملاقات حضوري خواهند داشت.استفاده از تلفن همراه دربخش به علت اختلال در كار مانيتور هاممنوع ميباشد.