معرفی بخش ICU 2

بخش ICU 2 دارای 4 تخت می باشد که بیماران قلبی با حال عمومی بهتر درآنجا بستری می شونددر مجاورت بخش CCUکه ورودی مشترک دارندودرطبقه دوم بیمارستان مجاوربخش زنان واطفال می باشد  .کلیه تجهیزات بخش CCUرا دارا می باشد در صورت نیاز ضروری ممکن است بیماران CCU ,ICU نیز دراین بخش بستری شوند .