مطالب آموزشی مفید جهت استفاده پرسنل بیمارستان

کارگاه آموزشی شناسایی تا اهدا هضو ==== دانلود

جزوه احیاء پایه =================== دانلود

جزوه احیاء پیشرفته ================دانلود

(حرکات جنین در رحم )Fetal movement ===  دانلود                                                       

فایل ها