1- دستورالعمل به اشتراک گذاری تجارب فراگیران در بیمارستان====دانلود

2-  فرایند همکاری گروه های مختلف پزشکی، پرستاری،  پیراپزشکی، توانبخشی، داروسازی، تغذیه در برنامه های آموزشی===> دانلود

3- فرایند ثبت ،تحلیل وگزارش دهی خطا توسط فراگیر===> دانلود

4- فرایند برگزاری کنفرانس های علمی با مشارکت گروه های آموزشی===> دانلود

5-فرایند شناسایی و الویت بندی مشکلات بیمارستانی===> دانلود

6- فرایند رعایت پوشش حرفه ای===> دانلود

7- فرایند ارسال گزارش عملکرد گروههای آموزشی بیمارستان===> دانلود

8- فرایند آموزش فراگیر در بخش اورژانس===> دانلود

9- فرایند آموزش در بخش مراقبت دارویی===> دانلود

10-فرایند برگزاری گزارش صبحگاهی===> دانلود

11- فرایند برگزاری راند آموزشی====> دانلود

12- فرایند ملاقات با معاون آموزشی ====> دانلود

13- فرایند بازخورد عملکرد یادگیری به فراگیران====> دانلود