شماره شابکا ( شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه ها ) ثبت شده در مرکزاسناد و کتابخانه ملی ایران  IR-201710006

 

 می باشد.

با کلیک برروی این لینک اطلاعات کتابخانه بیمارستان ولایت دامغان درکتابخانه ملی رامشاهده خواهیدکرد.