ساعت کاری کتابخانه:

میز امانت وسالن مطالعه

شنبه الی پنج شنبه ساعت07:30الی ساعت14:00

کتابخانه در تعطیلات رسمی سرویس دهی ندارد