دستورالعمل ارسال مقالات چاپ شده جهت دریافت حق التحقیق

1- شیوه نامه ابلاغی از وزارت بهداشت ====> دانلود

2-- فلوچارت حق التحقیق مقالات ====< دانلود

3- فرم درخواست حق التحقیق ===> دانلود

4- فرم درخواست- حق التحقیق (نهایی) ===> دانلود