تقدیر و تشکر

فارسی

 
از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی بیمارستان ولایت ، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران . بابت همکاری در انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می گردد.

انگلیسی

 

We would like to thank the Clinical Research  Development Unit of Velayat Educational, Research and Treatment Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.for their assistance in this research.

 

فایل ها